Industrin är en stor del av det svenska näringslivet och ser man enbart på export dominerar industrin stort. Export sker exempelvis av fordon, skogsprodukter och stålprodukter. Detta medan det inom import främst hittas olja, el och ett flertal olika teleprodukter.

Mest maskiner och transportmedel

Den största posten inom svensk export är maskiner och transportmedel. Detta står för ungefär 40 % medan det på andra plats kommer bearbetade varor med 17,2 %. Det är alltså en stor dominans för industrin. Inom maskiner och transportmedel hittas bland annat telekomprodukter vilket därmed innebär att Ericsson faller inom kategorin. Detta trots att företaget 2015 ändrades i klassificering och nu främst går under tjänsteföretag. Detta mot att tidigare varit ett renodlat produktionsföretag.

Basindustrin

Inom den industriella exporten står basindustrin för en betydande del. Med basindustri menas då näring som grundar sig på råvaror från naturen. Här hittas exempelvis gruvnäringen, skogsindustrin och stålindustrin. Därmed finns exempelvis SCA och SSAB inom basnäringen.

Fordon

Om kategorin ”maskiner, apparater och transportmedel” bryts ner visar det sig tydligt hur viktig Volvo och Scania är för den svenska tunga industrin. Av de 587 miljarder som kategorin står för gällande export är det 214 miljarder som står för ”Fordon för vägar”. Efter den kommer ”Andra icke elektriska maskiner och apparater” på 88 miljarder. Under vissa perioder har fordonsindustrin stått för ännu större del av den totala exporten. Den minsta kategorin inom denna bransch är metallbearbetningsmaskiner som står för ca 9 miljarder. Den största skillnaden mellan export och import hittas på ”Andra transportmedel” där importen är 18 miljarder och exporten enbart 8 miljarder.

Oljeimporten

Med stor industri finns även stort behov av olja, något som ligger högt på importerade varor till Sverige. Men det har hänt mycket inom den svenska industrin som minskat behovet av olja betydligt. Förändringarna kan spåras bak till 70-talet då oljekrisen innebar att många företag var tvungna att växla om till mer energieffektivisering. För att kunna konkurrera på marknaden pressades företagen att minska sitt oljeberoende och effektivisera produktionen. Detta är något som sedan låg bakom den starka konjunkturen på 90-talet även om den svaga kronan även var avgörande. Med större fokus på miljö och ekonomiska fördelar har företag idag allt mer valt bort fossila bränslen till förmån för alternativa energikällor. Från att olja varit 20 % av alla import var siffran på 11% år 2018.